جهت واریز وجه از شماره های زیر استفاده کنید:

کلیه حساب ها به نام: حمید رضا فرهادی میباشد

بانک ملی ایران
شماره حساب 0305162346002
شماره کارت 6037-9918-7213-3172
شماره شابا IR22 0170 0000 0030 5162 3460 02

 

بانک ملت
شماره حساب 1469777869
شماره کارت 6104-3370-8219-3044
شماره شابا IR98 0120 0100 0000 1469 7778 69

 

بانک پارسیان
شماره حساب 124480001411671003
شماره کارت 6221-0610-7557-4816
شماره شابا